Kavcijsko zavarovanje

je zavarovanje, ki krije in neposredno ali posredno jamči za izpolnitev obveznosti dolžnikov, kot so garancija za resnost ponudbe, dobro izvedbo prevzetih obveznosti, odpravo napak v garancijski dobi, za zavarovanje plačila carinskega dolga, nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj, obveznosti iz naslova plačilnih kartic.