Splošno zavarovanje odgovornosti

je zavarovanje, ki krije odgovornost za škodo, povzročeno tretjim osebam na stvareh ali osebah ali pa povzročeno tretjim osebam pri izvajanju dejavnosti zavarovanca (npr. poklicna odgovornost, odgovornost proizvajalca za izdelke, pogodbena odgovornost izvajalca gradbenih del, garancija proizvajalca, odgovornost uprave in nadzornega sveta).

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe morskih, rečnih in jezerskih plovil (vključno s prevozniško odgovornostjo). Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki je povzročena z uporabo plovila tretjim osebam (smrt, prizadeto zdravje, telesne poškodbe, poškodbe na stvareh v lasti tretjih oseb) ali na tovoru (poškodbe ali uničenje tovora, zamude na prevozu). Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca vodnega plovila je v Sloveniji obvezno za vse lastnike plovil z močjo motorja nad 3,7 kW, registriranih za plovbo po morju.

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil

je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe kopenskih vozil z lastnim pogonom (vključno s prevozniško odgovornostjo).

  • Kaj imam zavarovano, če imam sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (zavarovanje AO)?

Za avtomobilsko OBVEZNO zavarovanje (AO) že sama oznaka pove, da gre za obvezno zavarovanje. Zavarovanje krije škodo, ki bi jo s svojim vozilom povzročili tretjim osebam, in sicer tako materialno škodo (škodo na drugem avtomobilu, stavbi, ograji ipd.) kot tudi nematerialno škodo (poškodovanje oseb, povzročitev invalidnosti, smrti, stroškov zaradi delovne nesposobnosti ipd.) To pomeni, da mora to zavarovanje imeti vsako vozilo, ki se vključuje v promet.

  • Katere vrste škod krije zavarovanje AO?

Zavarovalnica se na podlagi sklenjenega zavarovanja AO obvezuje povrniti škodo, ki je posledica odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava, če je pri uporabi motornega vozila (navedenega na zavarovalni polici) prišlo do telesnih poškodb, prizadetja zdravja ali smrti osebe, uničenja oziroma poškodbe stvari, razen škode na stvareh, ki jih je sprejel v prevoz lastnik ali osebe, ki imajo po njegovi volji opraviti z vozilom.

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav

je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav (vključno s prevozniško odgovornostjo). Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki je nastala tretjim osebam zaradi uporabe zrakoplova med letom ali na tleh, in sicer potnikom (smrt, prizadeto zdravje, telesne poškodbe potnikov, izguba ali poškodba osebne prtljage potnikov) ali na tovoru (poškodbe ali uničenje tovora, zamude na prevozu). Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca zrakoplova je v Sloveniji obvezno za vse lastnike registriranih zrakoplovov z največjo dovoljeno vzletno maso 20 kg ali več, pa tudi za lastnike in upravljalce brezpilotnih zrakoplovov in letalskih modelov z največjo dovoljeno vzletno maso nad 0,5 kg.