Dodatna zavarovanja pri življenjskem zavarovanju

K osnovnemu življenjskemu zavarovanju je mogoče priključiti še dodatna zavarovanja, s katerimi nadgrajujemo svojo varnost glede na potrebe v različnih življenjskih obdobjih (dodatno nezgodno zavarovanje za primer smrti in trajne invalidnosti, zavarovanje za primer obolelosti za kritično boleznijo, dodatno zavarovanje za primer brezposelnosti, dodatno nezgodno zavarovanje otroka, …).

Rentno zavarovanje

Rentna zavarovanja so ena od možnih oblik življenjskih zavarovanj, s katerimi bodo posamezniki poskrbeli za svoje tretje življenjsko obdobje. Poznamo doživljenjske rente pri katerih upravičenec prejema rento do smrti ter časovne rente pri katerih se renta izplačuje upravičencu le omejeno obdobje. Doživljenjske rente ločimo na odložene doživljenjske rente, pri katerih je začetek izplačevanja rente odložen za določen čas v prihodnosti, ter na rente , katerih izplačila se pričnejo takoj.

Življenjsko zavarovanje za primer doživetja

Temeljne značilnosti:

Zavarovalnica pri življenjskem zavarovanju za primer doživetja izplača zavarovalno vsoto in pripisani dobiček le v primeru, da zavarovana oseba doživi dogovorjeno dobo. Ob morebitni smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja vse obveznosti zavarovalnice prenehajo.

Za koga je življenjsko zavarovanje za primer doživetja primerno?

Zavarovanje je primerno za ozko ciljno skupino, in sicer za samske osebe, ki v primeru smrti svojega denarja tako ne nameravajo nikomur zapustiti. Ob doživetju pa bi ti posamezniki dobili kar nekaj varno naloženega denarja.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti

Temeljne značilnosti:

Pri zavarovanju za primer smrti zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti, če zavarovana oseba umre v času trajanja zavarovanja. Zavarovalna vsota se izplača ne glede na vzrok smrti (naravna ali nezgodna smrt).

Možne so naslednje oblike tega zavarovanja, in sicer:

– zavarovanje za primer smrti za vse življenje (pogosto imenovano tudi vseživljenjsko ali doživljenjsko zavarovanje), pri katerem upravičenec ob smrti zavarovane osebe v vsakem primeru dobi zavarovalno vsoto,

– časovno omejeno zavarovanje za primer smrti (pogosto imenovano tudi riziko življenjsko zavarovanje), pri katerem se zavarovalna vsota izplača le, če zavarovana oseba umre v vnaprej določenem času trajanja zavarovanja,

– zavarovanje za primer smrti s padajočo zavarovalno vsoto (pogosto imenovano tudi življenjsko zavarovanje kreditojemalca), pri katerem se zavarovalna vsota znižuje s preostalo zavarovalno dobo.

Za koga je življenjsko zavarovanje za primer smrti primerno?

Zavarovanje je primerno za osebe, ki želijo premostiti negotovo finančno obdobje in tako poskrbeti za preskrbljenost družine. Namenjeno je torej družinam z nepreskrbljenimi otroki, saj zavarovalnica v primeru smrti zavarovane osebe izplača dogovorjeni znesek (zavarovalno vsoto), ki ga lahko prejemniki porabijo, na primer, za poplačilo kreditnih obveznosti ali za pokritje svojih potreb v prihodnosti oziroma v primeru zavarovanja za primer smrti za vse življenje za kritje pogrebnih stroškov, da le-ti ne bremenijo pokojnikovih otrok.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja

Temeljne značilnosti:

Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja (mešano življenjsko zavarovanje) je hkrati zavarovanje za primer smrti in varčevanje:

– ob poteku zavarovalne dobe se izplača dogovorjena zavarovalna vsota, praviloma skupaj z do tedaj pripisanim dobičkom,

– če zavarovana oseba med trajanjem zavarovanja umre, pa se upravičencu izplača zavarovalna vsota za primer smrti (praviloma skupaj z do tedaj pripisanim dobičkom).

Možne so različne kombinacije zavarovalnih vsot, pri čemer najpogosteje velja:

– zavarovalna vsota za primer smrti je enaka zavarovalni vsoti za primer doživetja oziroma

– zavarovalna vsota za primer smrti je lahko večkratnik zavarovalne vsote za primer doživetja.

Za koga je mešano življenjsko zavarovanje primerno?

Mešano življenjsko zavarovanje je namenjeno tistim, ki dajejo prednost varnosti pred donosnostjo. Zavarovalnica sicer zagotavlja donos na sredstva iz varčevalnega dela premije, vendar je njegova minimalna višina že vnaprej določena. Zavarovalci torej ne želijo prevzeti naložbenega tveganja, želijo pa zavarovati življenjski standard in obenem v primeru svoje smrti zagotoviti najbližjim finančno varnost. Zavarovanje je primerno za starše z nepreskrbljenimi otroki (šolarji, dijaki, študenti, …).